Jason Momoa, Lisa Bonet, Timothy V. Murphy, Sarah Shahi, Michael Raymond-James